Volkan Konak Müziği Bırakıyor ( Trsohbet.com )

GezeGen GezeGen     25-12-13     Magazin     Volkan Konak Müziği Bırakıyor ( Trsohbet.com )     341 Defa Okundu

Volkan Konak Müziği Bırakıyor

Volkan Konak Müziği Bırakıyor

Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak, 50 konserlik veda turnesinde 2.5 milyon kazanacak.

Sahneleri bırakacağını açıklayan Volkan Konak veda turnesine çıkıyor. 50 konserlik anlaşma yapan sanatçı 2.5 milyon kazanacak.

HAYRANLARINI ÜZDÜ

Mü­zi­ği ve sah­ne­le­ri bı­ra­ka­ca­ğı­nı açık­la­ya­rak hay­ran­la­rı­nı üzen Vol­kan Ko­nak, Tür­ki­ye tur­ne­si­ne çı­kı­yor. Poll­Pro­duc­ti­on’­la 50 kon­ser­lik an­laş­ma ya­pan sa­nat­çı, Tür­ki­ye­’nin bir­çok şeh­rin­de kon­ser­ler ve­re­cek.

KONSER BAŞINA 50 BİN LİRA KAZANACAK

Ve­da tur­ne­si ni­te­li­ğin­de olan kon­ser­le­rin İs­tan­bul aya­ğı 15.000 ki­şi­lik Ül­ker Are­na­’da ger­çek­le­şe­cek. Kon­ser üc­re­ti 100 bin li­ra olan sa­nat­çı, üc­re­ti­ni ya­rı­ya in­di­re­rek kon­ser ba­şı­na 50 bin li­ra­ya im­za at­tı. Sa­nat­çı böy­le­ce 50 kon­ser­den 2.5 mil­yon li­ra ka­za­na­cak.

KIZI İÇİN MÜZİĞİ BIRAKIYOR

Mü­zi­ği bı­ra­kı­yo­ru­m” di­ye­rek hay­ran­la­rı­nı şo­ke eden Vol­kan Ko­na­k’­ın bu ka­ra­rı­nın al­tın­dan kı­zı­nın eği­ti­mi­ne ver­di­ği önem çık­tı. Ün­lü sa­nat­çı, “Bü­yük kı­zım Şi­mal li­se­yi bi­ti­ri­yor. Üni­ver­si­te­yi yurt­dı­şın­da okuyacak. Ben de eği­tim ha­ya­tın­da kı­zı­mı yal­nız bı­rak­mak is­te­mi­yo­rum. Ha­ya­tı­mı ora­da de­vam et­tir­eceğim. Bu yüz­den Tür­ki­ye­’den ay­rı­la­ca­ğım. Pla­nım, kı­zım eği­ti­mi­ni sür­dü­rür­ken bir ki­tap yaz­mak.” dedi.

Etiketler

Sende Paylaş  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?GurbetCafe.Net

Sitemiz insanların sohbet edip günlük hayatlarındaki boş zamanları sanal ortamda sosyalleşerek yeni insanları tanımaları için kurulmuştur.

Bağlantılar

Sosyal Medya

Sizde hemen bizi takip edin!

© Copyright 2018 GurbetCafe.NET - Tüm hakları saklıdır.