Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor

GezeGen GezeGen     27-03-14     Manşet, Spor     Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor     402 Defa Okundu

MAKALEME LÜTFEN PUAN VERİN
Manchester United, Mert Günok'un peşini bırakmıyor

Manchester United, Mert Günok’un peşini bırakmıyor

Mert Günok için Manchester United’ın ısrarı sürüyor. 1 yıl daha sözleşmesi bulunan genç kalecinin 15 milyon euroya serbest kalma hakkı var. Ancak Fenerbahçe yönetimi transfere soğuk bakıyor.

Fe­ner­bah­çe’de, Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da, Vol­kan’ın sa­kat­lı­ğı ne­de­niy­le ka­le­ye ge­çen ve çok ba­şa­rı­lı bir per­for­mans gös­te­ren Fe­h­mi Mert Gü­nok ko­nu­sun­da, Manc­hes­ter Uni­ted ıs­rar­lı.

Bugün’ün haberine göre; 24 ya­şın­da­ki fi­le bek­çi­si İn­gi­liz ta­kı­mı­nın 1 nu­ma­ra­lı al­ter­na­ti­fi ko­nu­mun­da. İs­pan­yol ka­le­ci Da­vid De Ge­a’nın is­tik­rar­lı ol­ma­yan per­for­man­sı ne­de­niy­le al­ter­na­tif ara­yış­la­rı­na gi­ren Uni­ted, se­zon ba­şın­dan bu ya­na mil­li ka­le­ci­yi dik­kat­le ta­kip edi­yor. Da­ha da önem­li­si, me­na­jer Mo­yes’in iz­le­me eki­bi yet­ki­li­le­ri, ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin tem­sil­ci­si Ba­tur Al­tı­par­mak’la sü­rek­li te­masta.

Topu oyuna iyi sokuyor

Yan top­lar­da­ki ra­hat­lı­ğı, sez­gi­le­ri ve bi­re bir­de­ki ba­şa­rı­sı; ayrı­ca el ve aya­ğıy­la to­pu oyu­na iyi so­ka­bil­me özel­li­ğiy­le Mert, İn­gi­liz­ler’in 1 nu­ma­ra­lı ada­yı. Fe­ner­bah­çe’yle 1 yıl da­ha söz­leş­me­si bu­lu­nan ba­şa­rı­lı fi­le bek­çi­si­nin kon­tra­tın­da “15 mil­yon eu­ro­ya ser­best ka­lır” mad­de­si var. Ma­nU, se­zon so­nu Mert için Fe­ner­bah­çe’yle pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ra­ca­k. An­cak Mert’ten bü­yük bek­len­ti­le­ri olan Sa­rı-La­ci­vert­li yö­ne­tim trans­fe­re sı­cak bak­mı­yor. Bu ara­da Fe­ner­bah­çe ta­raf­ta­rı da ya­pı­lan bir an­ket­te ka­lan 8 maç­ta Mert’in ka­le­yi ko­ru­ma­sı ge­rek­ti­ği fik­rin­de bir­le­şe­rek genç ka­le­ci­ye olan gü­ve­ni­ni or­ta­ya koy­du.

BABASI ‘KANARYA’ DEDİ

Fut­bol­cu­lu­ğu dö­ne­min­de Trab­zons­por ve pek çok ta­kı­mın ka­le­si­ni ba­şa­rıy­la ko­ru­yan Mert’in ba­ba­sı Ma­hir Gü­nok, Manc­hes­ter Uni­ted’ın oğ­lu­na olan il­gi­si­ni yo­rum­la­dı. Transfer haberlerini İn­gi­liz ga­ze­te­le­rin­den takip et­ti­ği­ni be­lir­ten Ma­hir Gü­nok “Uni­ted cid­di bi­çim­de il­gi­le­ni­yor. Fa­kat Mert uzun yıl­lar Fe­ner­bah­çe ka­le­si­ni ko­ru­mak is­ti­yor. Şu an­ ise ka­lan 8 ma­ça odak­lan­dı. Mert tam bir Fe­ner­bah­çe­li ve onun için Fe­ner­bah­çe’nin ba­şa­rı­sı bü­tün ki­şi­sel ba­şa­rı­lar­dan ön­de ge­lir. Bu ne­den­le sa­de­ce takımının ba­şa­rı­sı­nı dü­şü­nü­yor” de­di.

(Bugün)

Etiketler

Sende Paylaş  Facebook    Tweet    Pinterest    Google+    Whatsapp  

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?GurbetCafe.Net

Sitemiz insanların sohbet edip günlük hayatlarındaki boş zamanları sanal ortamda sosyalleşerek yeni insanları tanımaları için kurulmuştur.

Sosyal Medya

Sizde hemen bizi takip edin!

© Copyright 2018 GurbetCafe.NET - Tüm hakları saklıdır.